Waarom wij maken

Resultaat en werkplezier staan voor ons centraal. Waarom? Resultaat telt. En behalen van resultaten motiveert. Successen vieren we, want met plezier in je werk zijn de beste resultaten mogelijk.

Thuis bij BEECKK
Maatschappelijke opgaven

Wat ons drijft

BEECKK staat voor resultaat én werkplezier. Wij zorgen voor een werkomgeving waar mensen zich vrij voelen, waar ze zichzelf kunnen ontwikkelen en waar ze het beste uit zichzelf halen. Dit noemen we ruimtemaken met karakter!

ONZE KERNWAARDEN

Onze werkomgeving is gebaseerd op vier pijlers.

Vrijheid

Als BEECKKer heb je de mogelijkheid om zelf te kiezen, ben je baas over je werk en is er een goede werk-privé balans.

Verantwoordelijkheid

Iedereen die bij BEECKK werkt, is verantwoordelijk voor het resultaat en voor het maken van werkplezier. Zowel voor jezelf als voor elkaar.

Vertrouwen

We gaan relaties aan met vertrouwen: vertrouwen in jezelf en de ander.

Ontwikkelperspectief

Je denkt bij BEECKK mee, biedt mogelijkheden en draagt hieraan ook bij.

Onze kernwaarden zorgen ervoor dat wij positief, oplossingsgericht en nieuwsgiering zijn en een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben. En dat merken onze opdrachtgevers!

RUIMTE MAKEN MET KARAKTER

Onze mensen zijn stoer, opgewekt én oprecht. In ons werk staat de mens altijd centraal; of het nu de bewoner is van een stad of dorp, of het nu gaat om onze opdrachtgever of een van onze eigen mensen. We maken het verschil met: anders denken en durven doen. Dit zie je terug in de manier waarop we werken: transparant, dichtbij, rechttoe rechtaan, met de borst vooruit en met een grote glimlach.

duurzame energie

MAATSCHAPPELIJKE OPGAVE

In de afgelopen jaren heeft de energieopgave zich verplaatst van vergadertafels en beleidsplannen naar de echte wereld. De urgentie van de energietransitie wordt door meer en meer mensen gevoeld. Energiearmoede maakt van de energietransitie niet langer een (puur) ruimtelijke, maar juist ook een sociale opgave. We moeten er samen voor zorgen dat iedereen toegang heeft tot schone en betaalbare energie, nu en in de toekomst. De klimaatdoelen lijken ver weg, maar de energietransitie gebeurt nú.

Onze oplossing

Voor het tegengaan van klimaatverandering en energiearmoede zijn (inter)nationale afspraken gemaakt, maar gemeenten zijn voor de uitvoering aan zet. Zij merken dat de opgave steeds complexer wordt en zien het draagvlak afnemen. Het lukt ons echter toch om samen met gemeenten de abstracte doelstellingen om te zetten in een concreet resultaat. Ons uitgangspunt is namelijk om met energieprojecten altijd te werken aan méér dan alleen duurzame opwek. Met de juiste instelling bieden energieprojecten oplossingen voor stikstof, natuurontwikkeling en netcongestie. Zo zetten wij de energietransitie in als vliegwiel voor een heleboel andere opgaven.

Slimme MOBILITEIT

MAATSCHAPPELIJKE OPGAVE

De groeiende mobiliteitsvraag kunnen we vanwege de benodigde ruimteclaim en de milieudruk niet meer opvangen met meer asfalt en meer auto’s. Hoe zorgen we er toch voor dat steden en dorpen ook in de toekomst bereikbaar, toegankelijk en leefbaar blijven en hoe zorgen we ervoor dat mobiliteit gezonder en veiliger wordt? Wat ons betreft komt de mobiliteitstransitie namelijk pas echt van de grond wanneer er goede alternatieven voor de auto beschikbaar zijn.

ONZE OPLOSSING

In de mobiliteitstransitie is het noodzakelijk dat meerdere overheden op regionaal niveau samenwerken. We zorgen voor bestuursconvenanten tussen deze partijen én vertalen deze naar concrete projecten. Wij helpen provincies en gemeenten met een pragmatische aanpak die zorgt voor zichtbare resultaten op straat. Met een positief verhaal stimuleren wij mensen en ondernemers de auto vaker te laten staan.

De gezonde stad

Maatschappelijke opgave

De ruimte om ons heen heeft grote invloed op hoe we wonen en werken, maar ook op hoe we ons voelen en gedragen én op onze mentale en fysieke gezondheid. Gezondheid als een verbindende factor zien tussen verschillende opgaven biedt kansen voor de positieve ontwikkeling van steden, dorpen en wijken.

ONZE OPLOSSING

Gemeenten worden door de komst van de Omgevingswet uitgedaagd om integraler te kijken naar het ruimtelijk domein. Thema’s als leefbaarheid, gezondheid en veerkracht komen in steeds meer visies te staan, maar worden nog onvoldoende geconcretiseerd. Vanuit onze onafhankelijke rol en integrale blik helpen wij gemeenten om abstracte visies te vertalen naar programma’s en projecten. Wij zorgen voor de verbinding tussen de verschillende partijen en het opzetten van nieuwe samenwerkingen.

KANSRIJK LANDELIJK GEBIED

Maatschappelijke opgave

Schaalvergroting in de landbouw, een groeiend aantal leegstaande boerderijen, het wegvallen van subsidies voor natuurbeheer en landschapsontwikkeling: het landelijk gebied verandert en vraagt om een nieuwe invulling. De veranderingen in het landelijk gebied bieden ook kansen om ruimtelijke opgaven (klimaatadaptatie, energietransitie, natuurontwikkeling, voedseltransitie) een plek te geven.

ONZE OPLOSSING

Er ontstaat nu ruimte in het landelijk gebied, maar tegelijkertijd is er van alle kanten druk op deze ruimte. Een weloverwogen besluit over de invulling is op korte termijn nodig. Het landelijk gebied is een nieuw speelveld, waarin wij gemeenten helpen met pionieren. We koppelen de keukentafel van de boer aan de beleidstafel van gemeente en provincie, met als doel dat de gemeente de juiste keuzes maakt en de spelers handelingsperspectief geeft.

PARTICIPATIE EN BELANGENAFWEGING

MAATSCHAPPELIJKE OPGAVE

Wij zorgen ervoor dat inwoners en andere partijen op de juiste manier een rol krijgen in het proces. We zien het als onze taak goed uit te leggen hoe dat proces eruit ziet. Op die manier werken we aan goede resultaten in onze projecten en investeren we in een betere relatie tussen overheid en samenleving. 

ONZE OPLOSSING

Er gebeurt heel veel in Nederland. Steeds meer en grotere opgaves vragen om een plek in de toch al beperkte ruimte. De taak van de overheid is deze opgaves in samenhang te bekijken én in contact zijn met de samenleving om deze opgaves aan te pakken. Tegelijkertijd merken we dat er tussen samenleving en overheid een groeiende kloof is ontstaan. De drempels van onbegrip en zelfs wantrouwen moeten weggenomen worden voor een goede samenwerking.

DUURZAME WOONGEBIEDEN

Maatschappelijke opgave

Nederland zit in een wooncrisis. Onvoldoende aanbod van woningen, te weinig capaciteit om een inhaalslag te maken en hogere bouwkosten hebben tot een enorme stijging van de huizenprijzen geleid. Dat heeft sociale gevolgen. Zo is het bijvoorbeeld moeilijk voor starters om een woning te kopen, waardoor jongeren langer thuis blijven wonen.

Onze oplossing

De woningbouwopgave ligt voornamelijk bij gemeenten en provincies. De meeste gemeenten zoeken naar manieren om de al geplande woningbouwproductie (harde en zachte plancapaciteit) versneld te realiseren. Wij zorgen dat woningbouwprojecten snel en soepel lopen door te sturen op efficiënte besluitvorming. En wij helpen gemeenten met inzicht en grip op hun woningbouwprogramma en verbetering van hun projectorganisaties.