Gemeente Opmeer

ADVIES EN ONDERSTEUNING RUIMTELIJKE ORDENING

Aanleiding

Zoals veel andere gemeenten heeft Opmeer te maken met een aantal maatschappelijke opgaven van grote omvang en complexiteit en een toename aan ruimtelijke initiatieven. Maar daarnaast als kleine, zelfstandige gemeente helaas ook met een tekort aan capaciteit en vacatures die open blijven staan door de krappe arbeidsmarkt. Om de dienstverlening op niveau te houden heeft de gemeente Opmeer BEECKK gevraagd om advies en ondersteuning bij het afhandelen van ruimtelijke initiatieven en de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet.

Belang

Door advies en ondersteuning in het afhandelen van initiatieven kunnen ruimtelijke visies (versneld) worden vastgesteld en woningbouw worden gerealiseerd, waardoor we een bijdrage leveren aan het oplossen van urgente opgaven zoals het tekort aan woningen en de wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Daarnaast zorgen we er door het aanpassen van de dienstverlening en organisatie op het gebied van vergunningverlening en ruimtelijke ordening voor dat de gemeente Opmeer op tijd klaar is om haar inwoners, ondernemers en belanghebbenden goed te (blijven) bedienen. Ook na de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Centrale vraag

In lijn met de hierboven genoemde opgaven is de vraag gericht op twee sporen van werkzaamheden:

Het behandelen van ruimtelijke initiatieven, te starten met een gezamenlijke inventarisatie van de op te pakken initiatieven om op basis daarvan de wenselijke initiatieven verder te begeleiden;

Het begeleiden van het proces ter voorbereiding op de komst van de Omgevingswet, te starten met een analyse van de stand van zaken en een plan van aanpak voor de nog uit te voeren acties.

Hoe maakt onze aanpak verschil?

Voor gemeenten die een groot aantal initiatieven moeten wegwerken heeft BEECKK een aanpak ontwikkeld. Vaak worden in de bestaande werkwijze van gemeente principeverzoeken door vakdisciplines beoordeeld en komt er vervolgens een integraal advies. Bij veel verzoeken leidt dit al snel tot een enorme werkdruk. Door de capaciteit aan de voorkant te vergroten, wordt niet altijd het probleem opgelost: de vakdisciplines krijgen nog meer verzoeken in korte tijd te beoordelen. Daarom werkt BEECKK in deze gevallen in overleg met de vakdisciplines met een preadvies om een eerste schifting te maken in de binnen gekomen principeverzoeken. Door deze schifting én doordat het reageren op een advies in de praktijk minder tijd kost dan blanco reageren op een verzoek worden vak ambtenaren ontlast.

Daarnaast is BEECKK voor verschillende gemeenten al betrokken (geweest) bij de implementatie van de Omgevingswet. Op basis van deze ervaringen hebben we een aanpak ontwikkeld die bestaat uit verschillende programmaonderdelen, uitgangspunten en een dynamische activiteitenplanning die kan worden bijgesteld op basis van voortgang, nieuwe inzichten en wetgevingsupdates.