5 juli 2017

Gemeenteraad stelt bestemmingsplan Hockeyweg vast

De gemeenteraad van Uden heeft het bestemmingsplan Hockeyweg vastgesteld. Voorafgaand aan de procedure is op 18 april jl. de omgevingsdialoog gevoerd met de omgeving. Voor de zomer heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend waardoor het bestemmingsplan op 5 oktober door de raad kan worden vastgesteld. Het bouwrijp maken van de locatie gaat binnenkort van start waarna de politie begin volgend jaar kan starten met de bouw van het nieuwe teambureau.