26 oktober 2020

Best een uitdaging: 1500 woningen in 5 jaar tijd!

Gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) hebben te maken met forse krapte op de woningmarkt. Daarom heeft de Rijksoverheid met de Brainport regio en de provincie Noord-Brabant in april 2019 een Woondeal gesloten. Tot 2024 moeten er 27.000 woningen bijkomen en het aanbod van woningen moet ook voldoende betaalbaar zijn. Voor gemeente Best betekent dit een verdubbeling van de productie naar ongeveer 300 woningen per jaar (in totaal 1.500 tot 2025). Martijn Groenestein, programmatrekker van de woningbouwversnelling in de gemeente Best, praat ons bij over deze uitdaging.

Best(s)e aanpak: focus en regie
Best is een aantrekkelijke gemeente in de Brainport regio Eindhoven. Gelegen ten noorden van Eindhoven, goed bereikbaar en midden in het groen. De vraag naar betaalbare woningen groeit hier, dus het tempo van de woningbouwproductie moet omhoog en de prijzen juist naar beneden. Martijn vertelt over zijn eerste maanden bij de gemeente: “Bij mijn start in 2019 kreeg ik een lijst van 40 woningbouwprojecten, die afzonderlijk door projectleiders werden opgepakt. Een programmatische aansturing ontbrak, strategische keuzes bleven uit. Welke plannen sluiten goed aan bij onze visie en ambities? Welke plannen zijn levensvatbaar en welke niet? Je kan de beschikbare tijd maar één keer besteden!” Gemeente Best is voor de woningbouwversnelling aan de slag gegaan met goed programmamanagement: binnen zes maanden de focus krijgen op de juiste projecten en hier regie op pakken als gemeente. Deze aanpak, waarbij we werken met een multidisciplinaire programmagroep, werpt zijn eerste vruchten af: ”Er ontstaat meer focus en intern vormen we steeds meer één team”.

Een groot deel van de bouwopgave wordt ingevuld door de bouwlocaties aan de noordwestranden van de kern Best. Maar ook binnen de bestaande kern liggen tal van kansen voor woningbouw. “Die locaties nemen we onder de loep.” Wat speelt er? Wat voor programma kan er? Zijn er al afspraken gemaakt? Sluiten die aan bij onze visie en ambities? Zijn er ruimtelijke, maatschappelijke of technische uitdagingen? We zorgen zo voor meer focus en komen meer in de regierol. Via een prioritering maken we de uitvoering behapbaar. Plannen die kansrijk zijn en snel te realiseren, staan hoger op de lijst. Andere plannen moeten wachten. Vastgelopen plannen krijgen extra aandacht: “een aanjaagteam gaat in dat geval op pad om deze vlot te trekken en binnen korte tijd te komen tot afspraken met de ontwikkelende partijen.” licht Groenestein toe. De gemeente zet stevig in op woonruimte realiseren voor specifieke doelgroepen; bijvoorbeeld levensloopgeschikte woningen voor senioren, sociale huurwoningen en huisvesting voor arbeidsmigranten.

Het wiel niet zelf uitvinden
Naast goed programmamanagement is de regionale samenwerking in Stedelijk Gebied Eindhoven cruciaal voor het succes. “Sinds een aantal jaren werken de gemeenten hier samen aan verschillende thema’s zoals Wonen. Door de Woondeal krijgt die samenwerking een boost. Bovendien leren we veel van elkaar. De hiervoor genoemde aanpak hebben we voor een deel afgekeken bij gemeente Veldhoven. Door de samenwerking ontstaat er ook ruimte om het bijvoorbeeld over de gehanteerde grondprijzen te hebben of over het verrekenen van gemeentelijke plankosten. Je moet niet telkens zelf het wiel uitvinden,” vertelt Groenestein met overtuiging.

Datagedreven werken
De gemeente Best wil met het programma Wonen een serieuze stap voorwaarts zetten en haar ambities waarmaken. Om nog beter te kunnen bouwen waar ook echt behoefte aan is. Afgelopen zomer heeft de gemeente daartoe een onderzoek uitgevoerd. De komende periode wil de gemeente ook actief met data gaan monitoren of de doelen van het programma gehaald worden en of de woningbouwproductie ook goed aansluit op de behoefte. “Met onze ICT-afdeling zijn we aan de slag ’om een platform te bouwen waarbij we elke dag inzicht hebben in alle projectgegevens; waar zijn welke woningen opgeleverd, hoe duurzaam is elke woning en welke behoefte is er op dit moment in de markt. Hiermee houden we de focus vast op de woningbouwproductie en zijn we in staat om snel bij te sturen, daar waar dat vanuit de Woonvisie nodig is”, aldus Groenestein.

Tips uit Best
Groenestein geeft aan dat het belangrijk is om de gehele interne organisatie mee te krijgen in de woningbouwversnelling, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Een frisdenker en nieuw gezicht in de organisatie kan een beweging wellicht makkelijker voor elkaar krijgen. “Focus en regie heeft ons daarbij echt verder gebracht in de uitvoering van deze woondeal. Dus niet op alle projecten inzetten, maar prioriteer en durf keuzes te maken: choose your battles.”

De woondeal van het Stedelijk Gebied Eindhoven vind je hier.
Wil je meer weten? Neem dan contact op met Mark of Stijn

Martijn Groenestein