Gemeente Woudrichem

Prioriteren en structureren projectorganisatie

Aanleiding

De gemeente Woudrichem had begin 2008 een uitgebreide lijst van ruimtelijke projecten. Het management wilde deze lijst terugbrengen tot de 20 belangrijkste projecten. De doelstelling was om meer gericht en met meer resultaat aan de projecten te werken. In februari 2008 zijn wij hiermee gestart.

Belang

De opgave bestond uit twee onderdelen. Ten eerste wilde de gemeente op korte termijn extra projectleiderscapaciteit om de lopende projecten succesvol te realiseren. Daarnaast wilde het management de projectorganisatie verder ontwikkelen om ze klaar maken voor de toekomst. Een versterkte projectorganisatie draagt bij aan een snellere voortgang van projecten en betere dienstverlening. Het helpt daarmee inwoners van Woudrichem en ontwikkelende partijen.

Centrale vraag

Hoe kunnen we de projectorganisatie en capaciteit versterken en vergroten zodat de gemeente Woudrichem projecten effectief en met resultaat kan afronden?

Hoe maakte onze aanpak verschil?

Wij hebben het projectmanagement verzorgd van verschillende ruimtelijke projecten en het managementteam ondersteund bij de verdere ontwikkeling van de projectorganisatie. Het voordeel van deze combinatie is dat eigen ervaringen als projectleider constructief worden ingezet bij de organisatieontwikkeling. Het ging hierbij onder andere om het opzetten van een goede controlcyclus, coachen van projectleiders en vaststellen van een haalbaar en gedragen programma.
Voor de ontwikkeling van de projectorganisatie hebben wij met name gezorgd voor sturingsinformatie in de vorm van voortgangsrapportages, planningen, capaciteitsramingen en grondexploitaties. Op basis van deze inzichten hebben we een prioriteringsvoorstel gemaakt in de projecten. Welke projecten pakken we op en welke zetten we in de ijskast. Daarnaast hebben wij inzicht gegeven in de noodzakelijke kwaliteit en omvang van de organisatie om de projecten te kunnen realiseren.

Wat vond de opdrachtgever?

Op basis van onze prioritering heeft de gemeente keuzes gemaakt welke projecten opgepakt worden en welke niet direct. Wij hebben een goede basis gelegd waarmee de gemeente Woudrichem verder bouwt aan een slagvaardige projectorganisatie.