Gemeente Heeze-Leende

Gebiedsvisie Paaldijk-Renheide

Aanleiding

In het raadsprogramma van gemeente Heeze-Leende heeft de gemeenteraad doelen opgenomen voor het landelijk gebied. Zij willen graag inzetten op een integraal en lange- termijnperspectief. De focus ligt sterk op het gesprek met bewoners, ondernemers en gebruikers van het buitengebied. In het college uitvoeringsprogramma is als onderdeel van deze ambitie als concrete actie opgenomen dat een gebiedsplan wordt opgeleverd voor gebied ‘Paaldijk-Renheide’.

Belang

In het buitengebied is een transitie gaande waarbij de verschillende functies, zoals natuur, recreatie en agrarische activiteiten meer met elkaar verweven raken. Bovendien zullen naar verwachting de komende jaren nog 25 tot 30 % van de nu 200 bedrijven in de gemeente deels of geheel stoppen met hun landbouwactiviteiten. Die veranderingen vragen om ondersteuning vanuit de overheid. Stoppende agrariërs willen graag weten wat de alternatieven zijn en er is sturing nodig op de verbreding in het buitengebied om te voorkomen dat functies elkaar in de weg gaan zitten.

De gemeente ziet voor zichzelf een rol in het bevorderen van de transitie naar natuurinclusieve en grondgebonden kringlooplandbouw en het bieden van alternatieven voor vrijkomende agrarische locaties. In gebied ‘Paaldijk-Renheide’ is nu veel gaande op dit vlak. Er ligt onder andere een opgave voor de natuur, er zijn agrariërs die willen weten wat hun toekomstperspectief is en ontwikkelaars willen weten of er ruimte is voor de realisatie van zonneweides. Dat vraagt om keuzes die worden vastgelegd in een duidelijke visie.

Centrale vraag

Wat is het toekomstperspectief voor bewoners en ondernemers in gebied Paaldijk-Renheide, binnen de opgaven die er liggen voor landbouw, natuur, bodem en water?

Hoe maakte mijn/onze aanpak verschil?

Bij het maken van de visie geven we veel aandacht aan de zorgen en wensen uit het gebied, door met inwoners, ondernemers, grondeigenaren en belangenverenigingen in gesprek te gaan. We nemen die inbreng serieus en durven daarin ook kritisch te zijn over al vastgesteld beleid van gemeente, provincie en waterschap.

Wat vindt de opdrachtgever?

De opdrachtgever vindt het prettig dat we veel aandacht geven aan de gebiedseigen kenmerken en de wensen en zorgen van de mensen die daar wonen, werken en grond in eigendom hebben. Ze zijn erg te spreken over het proces en hoe we de gemeente hierin ontzorgen.