Gemeente Drimmelen

Aanpak Vrijgekomen Agrarische bebouwing en kansen voor de buitenruimte

Aanleiding

Nu de omgevingswet in aantocht is denkt de gemeente Drimmelen in 2021 na over nieuw beleid voor de vrijkomende agrarische bebouwing. Daarvoor is inzicht in de opgave belangrijk; hoe groot is het vraagstuk over vrijkomende agrarische bebouwing in Drimmelen daadwerkelijk? En, welke uitdagingen en kansen brengt dit met zich mee voor het buitengebied?

Belang 

Het buitengebied is in beweging. Steeds strengere milieumaatregelen dwingen landbouw- en veeboeren tot keuzes; (blijven) zoeken naar kansen voor doorontwikkeling of stoppen. Afgelopen jaren zijn veel boeren gestopt omdat zij geen bedrijfsopvolging hadden of niet verder willen investeren in milieumaatregelen. Dat leidt tot leegstand, verwaarlozing van panden en een afname van leefbaarheid in het buitengebied en de kernen.

Daarnaast is de maatschappelijke druk op de sector, met name op de intensieve veehouderij, groot. De landbouw wordt in verband gebracht met onderwerpen als afname van biodiversiteit, dierenwelzijn en infectieziekten. De verwachting is dat er de komende jaren nog veel ondernemers gaan stoppen.

Dit zorgt ook voor lege gebouwen, waar een andere invulling voor nodig is. Die ontwikkeling vraagt ook van gemeentes om keuzes te maken; welke ruimte biedt een gemeente in het buitengebied voor groei, verbreding of herontwikkeling? En kunnen we de beschikbare ruimte in balans brengen met andere keuzes die een ruimtelijk effect hebben? Zoals gebruik maken van de buitenruimte door (en voor) toeristen en recreanten, de steeds hoger wordende woningnood, maar ook bescherming van en voorbereiden op toekomstige uitdagingen voor bewoners (zoals de energietransitie).

Centrale vraag

Wat speelt er in het buitengebied van Drimmelen en hoe vertalen we dat naar een perspectief voor de toekomst?

Hoe maakte mijn/onze aanpak verschil?

Aan de hand van beschikbare cijfers en informatie (kwantitatief en kwalitatief) vormen we een beeld van de opgaven en de kansen en uitdagingen die hier voor Drimmelen bij horen. Door eerst goed in beeld te brengen wat er nu speelt en hoe groot het probleem daadwerkelijk is, breng je al snel focus aan op wat er écht nodig is in Drimmelen. Door alle trends en ontwikkelingen mee te nemen ontstaat er ook inzicht in welke ontwikkelingen je kan koppelen en elkaar kunnen versterken.  Pas daarna volgt de hoe-vraag en kijken we naar hoe de vrijgekomen agrarische bebouwing anders benut kan worden en welke rol de buitenruimte hierin kan spelen.