24 november 2020

Grote opgave maar ook grootse plannen in Nijmegen

Net als in veel plekken in Nederland, is er ook in de gemeente Nijmegen een tekort aan woningen. Na Amsterdam en Utrecht is deze in Nijmegen zelfs relatief het grootst. De opgave in Nijmegen is dus fors, maar zo ook de ambities en plannen. Tot 2030 moeten er 10.000 woningen en van 2030 tot 2040 nog eens 5.000 woningen worden gebouwd. De woningbouw impulsregeling en de woondeal regio Arnhem-Nijmegen moeten hierin helpen. Daarnaast werkt Nijmegen voortvarend aan het realiseren van zijn ambities.

Met Bas Böhm, strategisch beleidsadviseur Wonen, gaan we in gesprek wat hun aanpak is en welke knelpunten ze tegenkomen.

De basis
Voordat je beleid en ambities kan opstellen, is het eerst van belang de opgave in beeld te krijgen. Nijmegen laat driejaarlijks een onderzoek doen naar de woonbehoefte zowel regionaal als lokaal. Afgelopen jaar gingen de alarmbellen rinkelen. Het woningtekort is fors waarbij er verwacht wordt dat de Nijmeegse bevolking blijft groeien.

Het was duidelijk dat een woningbouwversnelling noodzakelijk was. Nijmegen heeft hierbij beleidsvelden met elkaar verweven. In de Uitvoeringsagenda wonen is inzichtelijk gemaakt welke behoefte er bij verschillende doelgroepen is en welk type woningen nodig zijn. In de Omgevingsvisie zijn zoekgebieden aangewezen waar woningbouw kan plaatsvinden en legt het verbanden met andere opgaven zoals mobiliteit en duurzaamheid. De Uitvoeringsagenda vormt een onderdeel van de Omgevingsvisie en is gelijktijdig opgesteld. Hierdoor creëer je fundamentele discussies die in een gemeente gevoerd moeten worden. Waar is voldoende ruimte, en wat voor woningen moeten er komen? Zo heb je een stevige basis om gericht keuzes te maken in je aanpak voor woningbouwversnelling.

Buiten de kaders
Om uitvoering te geven aan de woningbouwversnelling verlegt Nijmegen de focus van woningbouw in de Waalsprong en Waalfront, naar ook woningbouw bij het station en in de Kanaalzone, waaronder Dukenburg. Hierbij merkt Böhm op: “We blijven bouwen in de bestaande stad, omdat daar de grootste woningbehoefte ligt en we daardoor ook de groene omgeving behouden. Zo blijft Nijmegen een aantrekkelijke stad om te wonen.”

De Kanaalzone, met als onderdeel de Winkelsteeg, is daarin een bijzonder gebied. Het is een groot relatief groen centraal gelegen gebied met verspreide bebouwing en bedrijvigheid. Op het eerste oog is dit niet het gebied waar je woningbouw verwacht, maar Nijmegen durft hier buiten de kaders te denken. Naast het creëren van een nieuw centraal woongebied en clustering van bedrijvigheid, levert het nog meer winst op: “Door een combinatie van wonen en werken in de Winkelsteeg betrekken we Dukenburg meer bij de rest van de stad. In Dukenburg zelf worden al plannen uitgevoerd en maken we plannen om bestaande winkelcentra in combinatie met woningbouw te vernieuwen en de verbinding met het Maas-Waalkanaal te verbeteren. Verder combineren we het met plannen om de verouderde jaren ‘60 en ‘70 wijken te verduurzamen. “

Samenwerking om knelpunten aan te pakken.
Om de ambities en plannen te realiseren zoekt Nijmegen ook actief de samenwerking op met anderen. In de Woondeal staan afspraken tussen gemeenten in de Regio Arnhem-Nijmegen, de provincie en het Rijk. Daarbij wordt nadrukkelijk samengewerkt met marktpartijen en corporaties. Verder neemt Nijmegen deel aan de verschillende tranches van de woningbouwimpuls vanuit het Rijk. Het heeft voor de gemeente de druk en de focus verhoogd.

Op deze wijze wil Nijmegen ook het hoofd bieden aan wat Böhm als grootste knelpunt ziet, het tekort aan middelen.

Voor de korte termijn kan worden doorgebouwd met de woningbouwprojecten die al in ontwikkeling zijn. Voor de langere termijn, waaronder woningbouw in de Winkelsteeg, zijn meer middelen nodig. Böhm ziet dat zeker bij woningcorporaties er krapte is om voldoende betaalbare woningen te bouwen. Dit terwijl de behoefte naar betaalbare woningen groot is. De ingezette samenwerking vanuit de Woondeal helpt hierbij om het gesprek te voeren en een gezamenlijke focus te hebben. Je krijgt scherp wat nodig is aan middelen en regelgeving en kan binnen de bestaande samenwerkingsverbanden met onder andere het Rijk hierop acteren.

Tips uit Nijmegen
Böhm noemt als belangrijkste tip voor andere gemeenten die een woningtekort hebben, om de opgave integraal te bekijken. Dit houdt in dat je integraal beleid ontwikkelt zoals het combineren van de Omgevingsvisie met woonbeleid. Böhm: Zo moet je zo scherp mogelijk krijgen wat wel en niet kan. Dit doe je door de opgave breed in te steken, en niet alleen vanuit losse projecten aan te vliegen. Sectoraal moet je de opgave scherp hebben om deze vervolgens integraal op te kunnen pakken. Zoek hierbij ook actief de samenwerking. Vanuit de Woondeal zijn we nu onze kennis aan het intensiveren en hier halen we belangrijke lessen uit.”

Mooie woorden waarbij we benieuwd zijn naar de verdere ontwikkelingen in Nijmegen. Wil je verder praten over woningbouwversnelling en onze ervaringen hiermee? Neem dan gerust contact op met Pepijn

 

Bas Böhm