17 december 2018

Panorama Nederland: Rijk(er) boerenland

Vorige week is Panorama Nederland gepresenteerd. In het panorama besteedt het college van Rijksadviseurs aandacht aan een aantal van de grote opgaven waar we in Nederland voor staan: de energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit, watermanagement, de woningbouwopgave en de transitie van het landelijk gebied. Stuk voor stuk vraagstukken waar wij ons bij BEECKK dagelijks mee bezig houden.

Rijk boerenland

In Panorama Nederland is veel aandacht voor de uitdagingen in het landelijk gebied. De visie van de Rijksbouwmeester op dit gebied, getiteld rijk boerenland, begint veelbelovend: “Na een lange periode van scheiding van functies, zal verweving in de toekomst de regel zijn: van landbouw, natuur, waterbeheer, landschapsbeheer en andere maatschappelijke diensten. Landbouw en het platteland zullen sterker in samenhang worden beschouwd met het stedelijk systeem.”

De focus in het panorama ligt vervolgens op circulaire landbouw en verschuiving van intensieve niet grondgebonden agrarische activiteiten naar het verstedelijkt gebied. Hoewel dat laatste een interessante invulling geeft aan een nieuwe relatie tussen stad en platteland, mag de Rijksbouwmeester wat mij betreft een stapje extra zetten. Want in Panorama Nederland blijft het economisch perspectief voor het agrarisch gebied primair gericht op de voedselproductie. Als intensieve agrarische activiteiten worden verplaatst naar verstedelijkt gebied, welke economische activiteiten krijgt het buitengebied daar dan voor terug?

Rijkér boerenland

BEECKK ziet juist in de verbinding tussen stad en platteland een kans voor economische versterking van het platteland. Er is behoefte aan broedplaatsen voor innovatie, waar ondernemers en onderwijsinstellingen samenkomen, samenwerken en kennis delen door te experimenteren met circulariteit en duurzame energie. Steden ervaren een enorme druk op beschikbare locaties, maar op het platteland is er voldoende ruimte.

Vrijkomende agrarische bebouwing en omliggende gronden kunnen worden ingezet om nieuwe werklandschappen te creëren die betekenisvolle in­vulling geven aan ons platteland. Dit kunnen inspirerende plekken worden, waar kennis en ervaringen wordt opgedaan, gedeeld en beleefd. Broedplaatsen voor de circulaire economie die ruimte bieden voor innovaties op het gebied van duurzame energie en het sluiten van regionale kringlopen. Bijvoorbeeld door te experimenteren met de verwerking van regionaal agrarisch- en stedelijke restmateriaal tot nieuwe bruikbare producten zoals verpakkingsmaterialen en biogassen.

Op die manier creëren we een nieuwe relatie tussen stad en platteland die ook een sociaal economisch perspectief biedt voor het agrarisch gebied. Het biedt (gedeeltelijk) stoppende boeren een nieuwe toekomst. Zij kunnen hun vrijkomende stallen en gronden verhuren. De innovatieve hubs die daarin ontstaan bieden nieuwe werkgelegenheid en kansen voor jongeren.

Meer weten? Bezoek de website van de Blauwe Campus of neem contact met ons op.