Gemeente Epe

Projectleider gebiedsontwikkeling ‘t slath

Aanleiding

Gemeente Epe is plannen aan het maken om in ’t Slath ongeveer 250 woningen te bouwen. In de omgevingsvisie van de gemeente zijn ambities voor woningbouw opgenomen voor het gebied ’t Slath.’t Slath ligt ten westen van het centrum van Epe, tussen de kern en de Veluwe in. In het verleden is al geprobeerd woningen in dit gebied toe te voegen. In 2012 is dit definitief gestrand toen het bestemmingsplan bij de Raad van State om diverse redenen niet houdbaar bleek. Vanwege de economische crisis en de terugvallende woningbouwprognoses is het plan na 2010 niet opnieuw in procedure gebracht. Na 2015 kwam de kentering en is door de sterk oplopende woningbehoefte van de laatste jaren ’t Slath weer in beeld om woningen te realiseren.

Belang

Het project maakt een nieuwe start. Er zijn nieuwe ambities op het gebied van wonen, landschap, groen en duurzaamheid. Het project levert een belangrijke bijdrage aan betaalbare woningbouw in Epe zoals afgesproken in de woondeal. Door het Rijk is daarvoor een bijdrage vanuit de Woningbouwimpuls toegekend.
Bij het ontwerpen zijn de bestaande karaktereigenschappen van het gebied leidend. De karakteristieke inrichting met erven, weilandjes, paden en groenstructuren vormen de basis voor de nieuwe ontwikkeling.
Om het plan mogelijk te maken wordt het omgevingsplan gewijzigd. En samen met de ontwikkelaars wordt de huidige overeenkomst uit 2006 vernieuwd.

Centrale vraag

Hoe zorgen we ervoor dat ‘t Slath een succesvolle uitbreidingslocatie is van de kern Epe, met behoud van de karakteristieken van het gebied?

Hoe maakt onze aanpak verschil?

Wij zorgen voor verbinding tussen de mensen in het gebied, gemeente, ontwikkelaars en andere belanghebbenden. We zijn betrokken, benaderbaar en betrouwbaar en durven ook kritisch te zijn naar de partijen waar we mee werken. Daarbij houden we oog voor de planning en de kwaliteit. Door iedereen tijdig te betrekken zorgen we voor een gedragen plan op basis van integrale afwegingen.