REGIONALE HUB STATIONSOMGEVING ARNHEM-ZUID

aanleiding

Het station Arnhem-Zuid is eind 2004 geopend. In de periode erna is de naastgelegen wijk Schuytgraaf verder ontwikkeld en is de Metamorfosenallee als centrale wijkontsluitingsweg verbreed, onder het spoor door getrokken en later verbonden met de A50. Hierdoor is het station gestaag gegroeid: per dag maken inmiddels 25.000 motorvoertuigen gebruik van de Metamorfosenallee en 3.500 reizigers van het station. Op werkdagen is daardoor sprake van overloop van het P+R-terrein naar de bermen en de wijk en omdat de capaciteit van het fietsparkeren ontoereikend is heeft dit overlast en een rommelige uitstraling als gevolg. Daarnaast staat de gemeente Arnhem de komende jaren voor een flinke opgave op het gebied van woningbouw. Ook in de nabijheid van het station Arnhem-Zuid komen extra woningen en voorzieningen, wat vanzelfsprekend zijn effect heeft op de verschillende mobiliteitsstromen in dit gebied. Deze ontwikkelingen waren aanleiding tot het opstellen van een integrale gebiedsvisie voor het gebied rond het station Arnhem-Zuid. Deze gebiedsvisie biedt de kaders waarbinnen nu begonnen wordt met de uitwerking van de eerste onderdelen van de ontwikkeling van de stationsomgeving Arnhem-Zuid tot regionale hub: het verbeteren van het fietsparkeren en de herinrichting van het stationsplein.

belang

Het station Arnhem-Zuid is een belangrijke locatie voor Arnhem en de omliggende regio als multimodaal knooppunt. Het stationsgebied behoort tot de top 20% in Nederland in bereikbaarheid voor OV en fiets. En heeft, vanwege de ligging in sterk stedelijk gebied, de potentie om uit te groeien tot regionale hub. Als hub kan het gebied een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van de mobiliteit in de regio én aan de woningbouwtaakstelling in de stad. Ook draagt de hub-ontwikkeling bij aan de economische positie van het stadsdeel Zuid en het verbeteren van de bereikbaarheid en veiligheid van de omliggende regio.

centrale vraag

Hoe kunnen we in de ontwikkeling van het stationsgebied Arnhem-Zuid tot regionale hub op korte termijn de fietsparkeerfaciliteiten verbeteren en het stationsplein opwaarderen?

hoe maakt onze aanpak verschil?

Met BEECKK en MLG Gebiedsontwikkeling hebben we een uitgebalanceerd team met recente en specifieke ervaring met regionale mobiliteitshubs en processen om te komen tot een ontwerp en projectplan. Deze ervaring nemen we mee in dit project door bijvoorbeeld nadrukkelijk tijd en aandacht aan het creëren van een gezamenlijk beeld van de opgave(n). In onze aanpak hanteren we daarnaast het STOMP-principe. de kerngedachte van STOMP is om de mens centraal te stellen in gebiedsontwikkelingen. Hierbij krijgen kwetsbare en actieve verkeersdeelnemers een ruimere en prominentere plek in het straatbeeld. Wat weer ten goede komt aan een aantrekkelijke leef- en verblijfsomgeving waarin mensen gestimuleerd worden zich vaker te voet of per fiets te verplaatsen.