De Kempen

Snelfietsroute de Kempen – Stedelijk gebied Eindhoven

Aanleiding

Begin 2022 hebben de bestuurders van de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden, Veldhoven en de provincie Noord-Brabant hun handtekening gezet onder de intentieovereenkomst van De Kempenroute – F67. Dit project bevat drie aantrekkelijke en comfortabele (snel-)fietsverbindingen vanuit De Kempen naar het stedelijk gebied. Voor dit project hebben we in 2021 een voorlopig ontwerp (VO) opgesteld in nauwe samenwerking met de betrokken bestuurders en stakeholders. Door de intentieovereenkomst te ondertekenen geven alle betrokken partijen hun bestuurlijk commitment aan de vervolgstap richting de uitvoering van De Kempenroute – F67. Het doel is om eind 2022 een bestuursovereenkomst te sluiten waarin afspraken worden gemaakt over het definitieve tracé, de verdeling van kosten en de uitvoeringsplanning.

Belang

De ontwikkeling van snelle fietsroutes in De Kempen zorgt ervoor dat de Brainportregio Eindhoven goed bereikbaar is en blijft. Het stimuleren van de fiets als alternatief voor de auto past in het beleid van een duurzame, leefbare en gezonde Kempenregio. Bovendien kan dit project ook een bijdrage leveren aan het verminderen van de filedruk op de A67 en de randweg A2/N2 bij Eindhoven.

Centrale vraag

Hoe ziet het proces om te komen tot een gedragen bestuursovereenkomst er uit, waarin afspraken worden gemaakt tussen betrokken gemeenten, provincie en Randweg A2 over het definitieve tracé, de tijdsplanning, kostenverdeling en kwaliteit van de snelfietsroute?

Hoe maakt onze aanpak verschil?

In dit project hanteren we de BEECKK aanpak voor zorgvuldige besluitvorming, (1) goed voorbereiden, (2) goed faseren en (3) goed besluiten, om te komen tot een gedragen bestuursovereenkomst tussen de betrokken gemeenten en provincie. Kort samengevat ziet onze aanpak er als volgt uit:

(1). In de eerste fase hebben we een startoverleg, houden we interviews en organiseren we gezamenlijke werksessies om alle actuele projectinformatie in beeld te krijgen;

(2). In de tweede fase werken we de scope verder uit met een overzicht van kwaliteit, kosten, planning en risico’s. We bespreken daarnaast met de betrokken gemeenten welke fasering we toepassen, voor zowel de ruimtelijke procedures als de uitvoeringsplanning.

(3). In de derde fase werken we de bestuursovereenkomst nader uit, maken we de financiële stand van zaken op en kwantificeren we de grootste projectrisico’s.

In onze aanpak sturen we op een goede samenwerking tussen de betrokken partijen. Doelgericht en met een enthousiast team werken we aan de producten die nodig zijn voor de bestuursovereenkomst. Onderweg zorgen we met onze ervaring met het omgaan met verschillende belangen in grote infrastructurele projecten voor draagvlak bij de betrokken partijen. Daarbij nemen we onze ervaringen met andere snelfietsroutes mee.