Provincie Gelderland

Versnelling sanering asbestdaken

Aanleiding

In oktober 2018 besloot de Tweede Kamer om asbestdaken per 2025 te verbieden. Vooruitlopend op het ‘asbestdakenverbod’ startte provincie Gelderland hiervoor een stimuleringsprogramma op om de sanering van de aanwezige asbestdaken te versnellen. In Gelderland ligt nog ongeveer 20 miljoen m2 aan asbestdaken. De provincie wilde de branche, gemeenten en omgevingsdiensten stimuleren om dakeigenaren te informeren, zodat er meer gesaneerd gaat worden.

Belang

Met name vanuit het gezondheidsaspect besloot de provincie om een programma op te starten om asbestdaksaneringen te stimuleren. Onder invloed van verwering, brand of storm op asbestdaken van 30 jaar of ouder komen er steeds meer ongezonde asbestvezels in de lucht. Door als verbinder en aanjager op te treden, wilde de provincie bijdragen aan de saneringsopgave.
Voor inwoners is het van belang om te kunnen leven in een veilige en schone leefomgeving. Mét alle asbestdaken wordt dit bemoeilijkt. Door het stimuleren van het verwijderen van asbestdaken, dragen we bij aan fijner en veiliger wonen.

Centrale vraag

Op welke wijze kan de provincie de gemeenten stimuleren om de asbestsanering te versnellen?

Hoe maakte mijn aanpak verschil?

Met mijn toegankelijke en constructieve benadering activeerde ik Omgevingsdiensten en gemeenten in de versnelling van de asbestsanering. Hiernaast dacht ik daadwerkelijk mee en maakte ik praktische afspraken over activiteiten en resultaten. Mijn kennis en ervaring met gemeenten en processen/belangen hielp hierbij.

Wat vindt de opdrachtgever?

De opdrachtgever is blij met de toevoeging van Geert aan het team. Met zijn positieve insteek kijkt hij altijd naar mogelijkheden. Daarnaast wordt gewaardeerd dat hij oog heeft voor politieke en relationele zaken en samen optrekt met ieder een eigen rol.