Provincie Gelderland

Versnellen woningbouwprojecten

Aanleiding

De woningnood in de provincie Gelderland is hoog en wordt naar verwachting alleen maar hoger. Om woningbouw te versnellen is het Actieplan Wonen opgesteld. Het actieplan bestaat uit 14 acties die versneld moeten zorgen voor meer betaalbare en flexibele woningen. Voor actie 1, het versnellen van woningbouwprojecten, ben ik sinds 2020 aan de slag als projectsecretaris.

Belang

Door een combinatie van factoren stijgt de vraag naar woningen in Gelderland. Tegelijk zorgen o.a. trage procedures, stijgende bouwkosten en stikstof voor een vertraging in de bouw. Gemeenten komen hierdoor in de knel om voldoende woningen te realiseren voor alle woonzoekenden. De provincie Gelderland ziet het als taak hen te helpen en buiten de gemeentegrens te kijken. Het heeft hierbij de ambitie niet alleen woningbouw aan te jagen, maar ook te zorgen voor kwalitatieve verbeteringen. Denk aan beschikbaarheid betaalbare woningen, klimaatadaptatie, stroomlijnen van procedures en circulariteit.

Centrale vraag

Welke knelpunten zijn er bij verschillende woningbouwprojecten en hoe kan de provincie hierin versnellen?

Hoe maakt mijn aanpak verschil?

Allereerst is het van belang een goed overzicht te krijgen van de projecten en de knelpunten. Ik werk hierbij met factsheets en analyseer waar de knelpunten liggen. Alle informatie breng ik samen in één overzicht. Zo is meteen duidelijk hoe het actieplan ervoor staat en kunnen sneller keuzes worden gemaakt.
Na het maken van een structuur en de analyse van knelpunten prioriteren we met welke projecten we als eerst aan de slag gaan. Hiervoor is vaak nog een gesprek met de gemeenten nodig om de hulpvraag, knelpunten en vraag achter de vraag scherp te krijgen.