Gemeente Drimmelen

Aanpak sanering asbestdaken

Aanleiding

Per 31-12-2024 is het verbod op asbestdaken van kracht. De gemeente Drimmelen wacht het verbod niet af en start in 2018 met het stimuleren van dakeigenaren om tot sanering over te gaan. Zo wordt voorkomen dat er na 2024 gehandhaafd dient te worden.

Belang

Asbest zelf is als bouwmateriaal sinds 1994 verboden. Dat betekent dat daken met asbest in 2024 minimaal 30 jaar oud zijn. Door verwering komen asbestdeeltjes los en daar zijn gezondheidsrisico’s aan verbonden. Incidenten met asbestdaken, zoals (stal)branden, brengen naast extra gezondheidsrisico’s ook nog aanzienlijke maatschappelijke kosten met zich mee. Ook de handhaving van het verbod (na 2024) is een extra ongewenste kostenpost, zowel voor de gemeente als voor de dakeigenaren.

Door nu in actie te komen streeft de gemeente na dat risicovolle locaties eerder worden gesaneerd, er meer asbestdaken worden verwijderd voor 2024 en de verwijdering beter gespreid plaatsvindt tussen nu en 2024.

Centrale vraag

Hoe bewegen we dakeigenaren ertoe om hun daken voor 2024 te saneren?

Hoe maakte mijn aanpak verschil?

Ik adviseer de gemeente over de beste aanpak en zoek daarbij naar de koppeling met de energietransitie en het VAB-beleid. In mijn plan van aanpak maak ik onderscheid tussen ondernemers, particulieren en agrariërs. Hierbij zet ik gerichte communicatiestrategieën in om elke doelgroep aan te spreken. Samen met regionale (maatschappelijke, private en overheids-)partners stellen we een plan op. Ook intern creëer ik draagvlak door aan te sluiten bij de ontwikkelingen en ambities op het gemeentehuis, die de aanpak sterker maken. Hoewel ik er zelf niet bij betrokken ben, borg ik op deze manier toch de uitvoering van het plan en het gewenste resultaat.