Gemeente Goes

Ontwikkeling gebiedsvisie Marconigebied

Aanleiding

Het Marconigebied is een winkelgebied vlak naast het centrum van Goes met voornamelijk perifere detailhandel waarbij de nadruk ligt op wooninrichting. De gemeente Goes werkt voor een beter toekomstperspectief van het Marconigebied aan een integrale gebiedsvisie. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met ondernemers, vastgoedeigenaren en omwonenden. De visie moet richting geven aan een opwaardering van het Marconigebied qua vitaliteit, uitstraling, duurzaamheid en bereikbaarheid.

Sinds het najaar van 2019 is aan de hand van een participatieplan met alle belanghebbenden en betrokkenen intensief gewerkt aan een participatieproces. Met deze informatie wordt toegewerkt naar een basis voor de visie. Aan ons is gevraagd vaart te zetten achter de ontwikkeling van de gebiedsvisie.

Belang

Er zijn diverse impulsen nodig om het winkelaanbod, de verblijfskwaliteit en de uitstraling van het gebied te verbeteren. Om het Marconigebied ook in de toekomst aantrekkelijk te houden is het van belang dat alle belanghebbenden worden betrokken. Gezien de ligging tegen het centrum aan, is zorgvuldigheid geboden en worden meerdere scenario’s voor een functionele invulling van het gebied onderzocht.

Centrale vraag

Stel een toekomstbestendige integrale gebiedsvisie op voor het Marconigebied in Goes waarbij alle belanghebbenden worden betrokken?

Hoe maakt onze aanpak verschil?

We luisteren goed naar alle initiatieven en belangen in de omgeving, we zien kansen en pakken door naar concrete en haalbare oplossingen. Ondertussen nemen we de ambtelijke organisatie en het bestuur goed mee in het proces.