Gemeente Vught

Gecoördineerde gebiedsontwikkeling Lunettenlaan

Aanleiding

Rondom de Lunettenlaan speelt al meerdere jaren een aantal initiatieven. Hierbij zijn verschillende partijen en grondeigenaren betrokken zoals de Penitentiaire Inrichting, Nationaal Monument Kamp Vught en Defensie. De gemeente wil deze initiatieven in goede banen leiden waarbij de belangen van alle partijen worden behartigd. Hiervoor is BEECKK in 2018 gestart met een gecoördineerde aanpak van de deelprojecten.

Belang

De verschillende ontwikkelingen dragen gezamenlijk bij aan de werkgelegenheid, toerisme, aantrekkelijkheid en veiligheid van Vught en de Lunettenlaan in het bijzonder. Voor de gemeente Vught is het daarom belangrijk dat we de deelprojecten integraal uitvoeren. Zo benut je kansen voor het gebied en pak je knelpunten aan. De gemeente is hierin afhankelijk van andere partijen. Daarom is het in het belang van de gemeente dat er goede afstemming plaatsvindt. Ook moeten er afspraken worden gemaakt met de betrokken partijen.
Voor inwoners is het van belang dat alle functies in het gebied geen overlast geven. Tegelijkertijd zorgen de verschillende functies voor veel werkgelegenheid in Vught. Dus het gaat om het goed inpassen van alle functies, zodat er geen overlast is, maar de werkgelegenheid en aantrekkelijkheid van het gebied worden behouden.

Centrale vraag

Op welke manier kan Vught ruimte bieden aan de verschillende ontwikkelingen rond de Lunettenlaan?

Hoe maakt onze aanpak verschil?

Met transparantie en een eenvoudige manier van communiceren en presenteren maken we een integraal plan waar ruimte is voor alle initiatieven. In een faciliterende en sturende rol zijn we aanjager van de verschillende ontwikkelingen en zorgen we dat ze onderling op elkaar zijn afgestemd. Afhankelijk van de ontwikkeling en de context nemen we de regie. Verder zijn we in de rol als projectleider aanspreekpunt voor zowel de externe betrokken partijen als intern. Hierbij nemen we de interne collega’s van de betrokken vakdisciplines binnen het projectteam mee in de gebiedsontwikkeling.

Wij zorgen voor: een goede relatie met de betrokkenen, inzicht in alle ontwikkelingen en stakeholders, de geldende (ruimtelijke) kaders, het aanjagen van initiatieven, interne en externe afstemming van ontwikkelingen, advisering aan het management en bestuur over welke rol de gemeente hierin kan nemen en een planning.

Wat vindt de opdrachtgever?

De integrale, gecoördineerde aanpak van de deelprojecten in combinatie met de pragmatiek/toegankelijkheid maakt dat de opdrachtgever tevreden is over de inzet en bijdrage vanuit BEECKK. De opdrachtgever waardeert dat wij de complexe gebiedsontwikkeling inzichtelijk maken via korte en bondige documenten en een helder advies. We zijn voor alle partijen het aanspreekpunt geworden, schakelen snel en stemmen met iedereen actief af. We sturen op een haalbaar plan wat goed is voor alle belanghebbenden.