Projectleider flexwonen

AANLEIDING

In de gemeente Oirschot is op korte termijn behoefte aan extra woningen. Hoewel in de gemeente volop wordt gebouwd, is de planvoorraad van woningen onvoldoende om op korte termijn voldoende woningen te realiseren. Flexwoningen kunnen hier een oplossing voor bieden. Het voordeel van deze tijdelijke woningen is dat de planologische procedures versneld worden, er (tijdelijk) meer locaties beschikbaar zijn en de bouw vaak sneller is dan bij permanente woningen. Met name voor specifieke doelgroepen, zoals starters en spoedzoekers, kunnen flexwoningen een tijdelijke oplossing bieden.

BELANG

De gemeente heeft de wens om flexwoningen te realiseren (Coalitieakkoord, 2022), maar zij heeft nog niet duidelijk in beeld welke locaties hier waarom en onder welke voorwaarden geschikt voor zijn. Een afwegingskader is hiervoor noodzakelijk. Wanneer de gemeente vasthoudt aan al haar ambities voor wonen, zal de stapeling van ambities zorgen voor een onrendabele businesscase. Om particuliere initiatieven en eigen locaties snel te beoordelen, wordt daarom een afwegingskader opgesteld. Aan de hand van een afwegingskader kan de gemeente initiatieven snel beoordelen, faciliteren en stimuleren. Daarnaast heeft de gemeente de wens om geschikte locaties daadwerkelijk te ontwikkelen tot flexwoonlocaties.

CENTRALE VRAAG

Hoe kan de gemeente beoordelen wanneer en onder welke voorwaarden een locatie geschikt is voor flexwonen? En hoe kunnen geschikte locaties tot planvorming worden gebracht?

HOE MAAKT ONZE AANPAK VERSCHIL?

Door een analyse van het huidige (woon)beleid wordt in beeld gebracht binnen welke kaders een afwegingskader wordt opgesteld. Door met verschillende vakdisciplines bij de gemeente het gesprek aan te gaan, bepalen we gezamenlijk welke eisen noodzakelijk zijn voor flexwoonlocaties en wat de gemeente wenst terug te zien. Door het aanjagen en enthousiasmeren van betrokken stakeholders krijgen we de neuzen dezelfde kant op en werken we toe naar een gezamenlijk doel: zo snel mogelijk bouwen.