Gemeente Den Haag

Saldering en monitoring Omgevingsplan Binckhorst

Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet werkt de gemeente Den Haag op grond van de Crisis- en Herstelwet aan een Omgevingsplan voor de Binckhorst. Er ligt een ambitie om dit industriële gebied te transformeren in een bruisend gemengd stedelijk gebied en het omgevingsplan moet hiervoor de planologische kaders bieden. Vanuit onze rol als projectleider bij de gemeente Den Haag is gevraagd voor het ontwerp omgevingsplan de methodieken van saldering en monitoring uit te werken.

Dit zijn nieuwe instrumenten vanuit de Omgevingswet om meer flexibiliteit te bieden aan initiatieven en beter zicht te houden op de ontwikkeling van het plangebied.

Saldering en monitoring zijn nieuw. Dit betekende dat we samen met de betrokken collega’s van de gemeente en Omgevingsdienst goed moesten nadenken over het opzetten ervan. Daarbij was het in eerste instantie vooral zaak goed te luisteren naar de ideeën vanuit de verschillende disciplines en van daaruit een eerste opzet op te stellen. Op basis hiervan worden nu, stap voor stap en al brainstormend met betrokkenen, deze methodieken verder uitgewerkt. Met als doel te komen tot werkbare en begrijpelijke instrumenten.
De methodieken zijn nog in ontwikkeling. De planning is dat het ontwerp omgevingsplan in het eerste kwartaal van 2017 afgerond wordt en in procedure wordt gebracht.