7 oktober 2016

Transformatie doelgroepenvervoer en OV Voorne-Putten

De regiogemeenten op Voorne-Putten hebben de ambitie uitgesproken om te komen tot een fijnmaziger systeem dat alle doelgroepen integraal bedient en de kernen bereikbaar maakt, met een betere kwaliteit en tegen een lagere prijs. Hiervoor is het noodzakelijk het mobiliteitsvraagstuk meer integraal en regionaal te bekijken door de verschillende vormen van doelgroepenvervoer in combinatie met openbaar vervoer op elkaar af te stemmen en nieuwe vormen te ontwikkelen.

Voor aansturing, onderzoek en oplevering van de (beslis)documenten is een werkgroep opgericht waarin wij als onafhankelijke partij het proces begeleiden. Gestart wordt met de vier gemeenten op Voorne-Putten en de MRDH als concessieverlener OV. We werken toe naar een brede groep van deelnemende partijen zoals zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs en werkgevers(organisaties).

Het doel van de werkgroep is een samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen die vanaf 2018 gezamenlijk de mobiliteitsopgave voor vraaggestuurd personenvervoer invullen.

Bekijk het project