Gemeente Bladel

Projectplan flankerende maatregelen N284

Aanleiding

Aan de provinciale weg N284 die dwars door de Kempen loopt, vindt vanaf 2023/2024 groot onderhoud plaats. De weg en omgeving worden aangepakt. In het door de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden gekozen voorkeursalternatief zijn doorstroming, verkeersveiligheid en bereikbaarheid sleutelwoorden. Diverse kruispunten worden verbeterd, er komen twee extra fietstunnels, fietsroutes worden aangelegd, ov-haltes worden aangelegd of verplaatst en er komen maatregelen op het gebied van smart mobility. Voor het verbeteren van de N284 tussen Reusel – A67 is in totaal 40 miljoen euro gereserveerd. In de omgeving van dit project spelen diverse ruimtelijke ontwikkelingen met raakvlakken aan de N284. Dit is voor de gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden aanleiding om eind 2020 aan de slag te gaan met een projectplan voor de flankerende projecten van de N284.

Belang

Een duidelijke aanpak van deze raakvlakprojecten ontbreekt nog. Hoe gaan beide gemeenten samenwerken in deze projecten, welke afspraken moeten er onderling nog gemaakt worden? Welke projectdoelstellingen zijn er? Welke stappen zijn er nog nodig richting uitvoering? Welke besluitvorming en afstemming dienen nog plaats te vinden? Welke raakvlakken zijn er met andere ruimtelijke ontwikkelingen in de regio, denk aan de gebiedsontwikkeling Egyptische Poort in Bladel, het centrumplan in Reusel, de ontwikkeling van bedrijventerreinen Kleine Hoeven en De Sleutel en de reconstructie van de N284 zelf? Hoe ziet de totaalplanning eruit, welke afhankelijkheden zijn er en welke projecten geven we prioriteit? Welke risico’s zien we? Wat zijn de benodigde financiële middelen en zijn deze al beschikbaar?

De twee gemeenten willen samen een overkoepelend Plan van Aanpak ‘Flankerende Projecten N284’ bestuurlijk vaststellen dat antwoord geeft op bovenstaande vragen. Het doel is het opstellen van een werkwijze die, binnen de beschikbare capaciteit en middelen, invulling geeft aan het maatregelenpakket.

Centrale vraag

Op welke wijze gaan de gemeente Bladel en Reusel – De Mierden (deels gezamenlijk) de komende jaren de flankerende projecten rondom de provinciale weg N284 aanpakken?

Hoe maakte onze aanpak verschil?

We hanteerden onze BEECKK-aanpak voor besluitvorming van complexe projecten, verdeeld in drie stappen: goed voorbereiden, goed faseren en goed besluiten. We hebben in gesprekken met stakeholders binnen en buiten de gemeenten veel informatie opgehaald en dit vervolgens overzichtelijk in kaart gebracht. Vrij letterlijk, want alle projecten die rondom de N284 hebben we op een kaart in beeld gebracht. Vervolgens hebben we in werksessies met het ambtelijk projectteam een logische werkvolgorde bepaald op basis van uitvoeringsfasering, bouwtijd en ruimtelijke procedures die nodig zijn. Tot slot hebben we de projecten ook financieel in beeld gebracht. Met dit overzicht en ons complete projectplan, hebben we de bestuurlijke besluitvorming voor beide gemeenten voorbereid.

Wat vindt de opdrachtgever?

We hebben in korte tijd een complete rapportage aangeleverd, de projecten overzichtelijk in kaart gebracht en een voorstel voor de planning en fasering uitgewerkt. Dit helpt onze opdrachtgevers om te prioriteren en logische keuzes te maken voor een soepele programmering van haar projecten rondom de N284. Ook voor de provincie Noord-Brabant, samenwerkingspartner voor de N284, waardeert het overzicht van flankerende projecten voor de planstudiefase van het project.