Gemeente Westland

Centrumplan Poeldijk

Aanleiding

Eind 2016 is een stedenbouwkundige visie voor het centrum van de kern Poeldijk aan de gemeenteraad van Westland voorgelegd. Hierbij heeft de raad een afwijkend besluit genomen op de visie. De gemeente wil wel tegemoet te komen aan de wensen van enkele belangenorganisaties in Poeldijk. Hierom is opdracht aan het college gegeven om een centrumplan op te stellen op basis van de stedenbouwkundige visie.

Belang

De kern Poeldijk is een van de kleinere kernen in het Westland. Het centrum concentreert zich rond de Voorstraat maar er zijn ook winkels en voorzieningen die zich verder weg bevinden. Poeldijkers maken zich zorgen om het behoud van hun karakteristieke dorpskern en de voorzieningen. Daarom wordt het centrumplan gemaakt om een bijdrage te leveren aan de verlevendiging van het centrum.

Centrale vraag

Op welke door de bewoners en belangenorganisaties gedragen wijze kan het centrum van Poeldijk verlevendigd worden?

Hoe maakte mijn aanpak verschil?

Het opstellen van het centrumplan heeft veel raakvlakken met de Pilot omgevingsvisie die gelijktijdig in Poeldijk loopt. Door vroegtijdig verbinding te zoeken met dit project hebben we een gezamenlijk participatietraject op kunnen zetten. Op de juiste momenten vroegen we Poeldijkers om inbreng en bleven we ze betrekken bij de voortgang. Zo kwamen we tot een centrumplan dat mede gebaseerd is op de inbreng vanuit het dorp zelf.

Gedurende het participatietraject werden we ook geconfronteerd door de langdurige uitval van de projectleider van de Pilot Omgevingsplan. Door snel te handelen en taken over te nemen kon het participatietraject zonder vertraging, en zonder dat de deelnemers er last van hadden, voortgezet worden.

Wat vond de opdrachtgever?

De wijze waarop advisering en communicatie richting college en raad plaatsvind leidt tot tevredenheid bij de opdrachtgever. In dit voor de buitenwacht wellicht complexe traject is communicatie en transparantie van groot belang. Door hier zorgvuldig mee om te gaan is het ook voor de opdrachtgever geen probleem om uit te leggen dat we een beetje vertraging hebben opgelopen.