Gemeente West Betuwe

Dijkversterkingen aan de Waal

Aanleiding

Waterschap Rivierenland versterkt de komende jaren de dijken aan de Waal om weer te voldoen aan de veiligheidsnormen. De dijkversterking is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma van waterschappen en Rijkswaterstaat. Twee tracés voor deze dijkversterking liggen in de gemeente West Betuwe, namelijk de dijkversterking van Tiel naar Waardenburg en van Gorinchem naar Waardenburg. In 2019 en 2020 vindt de planuitwerking plaats en vanaf 2021 starten we met de realisatie.

Belang

De zeespiegel stijgt, zomers en winters worden grilliger, rivieren veranderlijk. Wereldwijde opwarming zorgt ervoor dat de zeespiegel stijgt en dat regenbuien heviger worden.. Als gevolg hiervan voeren rivieren steeds meer water in korte tijd af en worden ze onvoorspelbaarder. Om de veiligheid van de dijken en het achterliggende land te garanderen versterkt waterschap Rivierenland de dijken aan de Waal.

Waterschap Rivierenland en gemeente West Betuwe moeten hierin samen optrekken. De werkzaamheden vinden immers op gemeentegrond plaats en raakt omwonenden. Naast de hoogwaterveiligheid, biedt de dijkversterking ook nieuwe kansen voor de omgeving.

Centrale vraag

Hoe zorg je voor een goed samenspel tussen partijen zodat de dijkversterking in goede harmonie verloopt en zogenaamde meekoppelkansen worden benut?

Hoe maakte mijn aanpak het verschil?

Ik vertegenwoordig de belangen van de gemeente West Betuwe, maak hierover werkafspraken met het waterschap en koppel ruimtelijke kansen voor de gemeente aan de dijkopgave. Ik meng mij in de gemeentelijke organisatie en in beide projectorganisaties van de dijkversterking. Daarmee vorm ik  de schakel tussen beide en maak ik kansen concreet.

Wat vond de opdrachtgever?

De West Betuwe is niet verantwoordelijk voor de dijkversterking, maar wordt hier wel mee geconfronteerd. Daarom was het nodig om hierin een vooruitgeschoven post binnen de gemeente te hebben.  Hiermee hebben zowel ambtenaren als bestuurders een aanspreekpunt over het project maar ook iemand die acties uitzet en monitort om voortgang te boeken. Dit lukt. Daarmee is dit ingrijpende project, onder verantwoordelijkheid van een andere partij, ook voor de gemeente en opdrachtgever iets om trots op te zijn.