DOORFIETSROUTE F2 BEST-EINDHOVEN

Aanleiding

In maart 2018 hebben de toenmalig bestuurders van de gemeenten Best, Eindhoven de provincie Noord-Brabant samen met de gemeenten ‘s-Hertogenbosch, Vught en Boxtel een intentieovereenkomst gesloten voor het project F2. Hierna zijn verschillende stappen gezet, zoals het opstellen van het voorontwerp met kostenramingen door Witteveen+Bos in december 2021. Door in maart 2022 de hernieuwde intentieovereenkomst te ondertekenen gaven de betrokkenen aan zich in te spannen voor de totstandkoming van de F2. Om nu daadwerkelijk de stap te kunnen zetten naar realisatie van de route hebben de gemeenten Best en Eindhoven het gezamenlijke doel om voor het tracédeel op hun grondgebied te komen tot een vastgestelde bestuursovereenkomst. In deze overeenkomst maken de betrokken gemeenten en de provincie Noord-Brabant afspraken over het definitieve tracé, de verdeling van kosten en de uitvoeringsplanning.

Belang

De bereikbaarheid van de Brainportregio staat onder druk en onderzoek laat zien dat al in 2025, vijf jaar eerder dan verwacht, de groei van het autoverkeer leidt tot structurele filevorming. Daarnaast maakt de woningbouwopgave en een toename van het aantal arbeidsplaatsen in de regio de druk op de bereikbaarheid alleen maar groter. Inzet op een transitie naar een duurzaam, slim en multimodaal mobiliteitssysteem, met een groter aandeel fietsen, lopen en OV, is dus noodzakelijk om de regio bereikbaar te houden en de verstedelijkingsopgave te kunnen realiseren. Het aanleggen van doorfietsroutes als de F2 is voor de gemeenten Best en Eindhoven een belangrijk middel om de gewenste transitie van de grond te krijgen en te zorgen dat de leefbaarheid niet verder onder druk komt en congestie niet leidt tot structurele economische verlieskosten.

Centrale vraag

Op welke manier komt de ondertekening van de bestuursovereenkomst voor het tracédeel Best-Eindhoven van de doorfietsroute F2 tot stand?

Hoe maakte onze aanpak verschil?

Met BEECKK en Civil Support hebben we een uitgebalanceerd team met recente specifieke ervaring met snelfietsroutes en processen om te komen tot een bestuursovereenkomst. Deze ervaring nemen we mee in dit project. Vanuit onze ervaring besteden we nadrukkelijk tijd en aandacht aan het creëren van een gezamenlijk beeld van de opgave(n). Zowel bij het ambtelijk vaststellen van de scope, fasering en risico’s, als bij het bestuurlijk creëren van draagvlak met ondersteunende hulpmiddelen als een duidelijke financiële onderbouwing.

Daarnaast werken we bij BEECKK volgens de methode Projectmatig Creëren en hanteren we onze eigen aanpak voor zorgvuldige besluitvorming om te komen tot een vastgestelde bestuursovereenkomst tussen de betrokken gemeenten en provincie:
1. Goed voorbereiden;
2. Goed faseren;
3. Goed besluiten.

Met deze aanpak kunnen we het project gefaseerd oppakken met per fase een aantal uit te voeren activiteiten en op te leveren resultaten.