Gemeente Vught

MIRT- verkenning N65

Aanleiding

De gemeente Vught wordt doorkruist met spoor- en snelwegen. Zo ook door de N65. Om de vierendeling van Vught tegen te gaan, worden de mogelijkheden onderzocht voor het verdiepen van deze weg. Het Rijk, provincie Noord-Brabant en de gemeenten Vught, Haaren en ‘s-Hertogenbosch zijn hierbij betrokken. Namens de gemeente Vught hebben wij in 2015-2016 een MIRT-verkenning (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) uitgevoerd voor de N65 Vught-Haaren.

Belang

Door de N65 in Vught verdiept aan te leggen wordt de oversteekbaarheid van N65 vergroot. Dit verbetert de leefbaarheid van omwonenden sterk. Mensen kunnen veilig en zonder te wachten van de ene wijk naar de andere toe. Vught wordt hierdoor weer meer één geheel.

Centrale vraag

Wat zijn de gewenste oplossingsrichtingen voor de verdieping van de N65 binnen het taakstellende budget en welke effecten hebben die op de omgeving?

Hoe maakte onze aanpak verschil?

Samen met alle partijen hebben we intensief samengewerkt aan een voorkeursalternatief. Met de direct omwonenden zijn werksessies gehouden om de oplossingsrichtingen te optimaliseren. Ook zijn individuele gesprekken (keukentafelgesprekken) gevoerd met de omwonenden waarvan de woning wordt geraakt door het verdiepen van de N65. Op basis van de gezamenlijke en individuele belangen is een afweging gemaakt welke voorkeursvariant het beste was. Hierbij namen we niet alleen de Vughtse belangen mee. Zo kom je tot haalbare en gedragen keuzes zowel intern als extern. Belangrijke werkzaamheden hierin zijn het goed aanhaken van de ambtelijke organisatie, het adviseren van het bestuur, het behartigen van de Vughtse belangen en de afstemming met alle andere stakeholders.

Wat vond de opdrachtgever?

Uiteindelijk is in maart 2016 door de stuurgroep N65 een voorkeursalternatief gekozen en heeft de minister in juli de beslissing genomen in te stemmen met het voorkeursalternatief. De opdrachtgever is erg blij dat hiermee de doorsnijding van Vught wordt tegengegaan.