Gemeente Geldrop-Mierlo

Haalbaarheidsonderzoek flexwonen

Aanleiding

Door een overspannen woningmarkt is het voor verschillende doelgroepen steeds moeilijker geworden om aan een geschikte en betaalbare woning te komen. Mede hierom wil de gemeente Geldrop-Mierlo graag flexwonen inzetten om op korte termijn woningzoekenden te kunnen helpen.

Belang

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft een grote opgave op het gebied van woningen. De gemeente wil meer (betaalbare) woningen realiseren en dan specifiek voor doelgroepen zoals kleine huishoudens, sociale huurders, starters en senioren. Flexwonen is één van de oplossingen die de gemeente wil inzetten voor deze behoefte. Hiermee kunnen spoedzoekers op korte termijn gehuisvest worden en halen we druk van de woningmarkt.

Centrale vraag

Is het financieel en ruimtelijk haalbaar om op drie locaties die nu voorliggen flexwonen in te zetten om op korte termijn woningen te kunnen aanbieden, en zo ja op welke manier kunnen we dit dan realiseren?

Hoe maakte onze aanpak verschil?

We zien flexwonen niet als doel op zich, maar als middel en zo benaderen we deze vraag ook. De gemeente heeft daarnaast zelf beperkte capaciteit. Om hen zoveel mogelijk te ontzorgen gaan we gebruik maken van korte en krachtige sessies om met zo min mogelijk capaciteitsvraag zoveel mogelijk te kunnen bereiken. Daarnaast is ons plan om omwonenden te vragen om hun inbreng al te leveren voordat het gemeentebestuur een besluit heeft genomen, zodat ze ook echt invloed uit kunnen oefenen en écht betrokken worden. Dat vergroot het draagvlak en de slagingskans op de langere termijn.