Gemeente Gemert-Bakel

Opstellen Omgevingsvisie

Aanleiding

Gemeenten moeten voor 2024 een Omgevingsvisie opstellen. De gemeente Gemert-Bakel wil vooruitlopend op de Omgevingswet in 2022 nu al een start maken hiermee. Hiervoor zijn wij eind 2019 aan de slag gegaan in Gemert-Bakel.

Belang

De Omgevingsvisie is een van de belangrijke nieuwe instrumenten in de ruimtelijke ordening. Het geeft weer wat een gemeente belangrijk vindt en wat specifieke opgaven en doelen zijn. Als gemeente ben je vrij om te bepalen wat er in de visie komt te staan. Hiermee vormt het een belangrijk kader voor het verlenen van vergunningen.

Voor Gemert-Bakel is het van belang dat er een visie komt die gedragen is door alle partijen (intern en extern) en aansluit op de gemeente specifieke opgaven. Het proces is geslaagd als de inwoners van de zeven kernen van Gemert-Bakel zichzelf en hun lokale wensen terug herkennen in de visie. Wij gaan daarom de dorpen in om samen met de bewoners de lange termijn plannen actiegericht in te vullen.

Centrale vraag

Wat is de gewenste ontwikkelrichting van de gemeente Gemert-Bakel die integraal aansluit op wensen en doelen van gemeente, inwoners en gebruikers?

Hoe maakt onze aanpak verschil?

We kiezen ervoor om de grote mondiale opgaves begrijpelijk te vertalen in de Omgevingsvisie door de bijbehorende acties klein en lokaal te maken en aan te laten sluiten op de landelijke en stedelijke kenmerken die Gemert-Bakel eigen zijn. Er zijn veel kansen om bedreigingen in het buitengebied (leegstand, leefbaarheid, gezondheid) te benutten voor het ontplooien van innovatieve initiatieven rondom de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie etc. Dat levert leefruimte op in het stedelijk gebied en zorgt voor een nieuwe economie in het buitengebied.