Gemeente Veldhoven

Wijkuitvoeringsprogramma ‘t Look

Aanleiding

Eind 2021 heeft de gemeenteraad van Veldhoven de Transitievisie Warmte vastgesteld. Daarin staat beschreven hoe de gemeente de komende jaren stap-voor-stap toewerkt naar een aardgasvrij Veldhoven. In deze visie benoemt de gemeente de wijk ’t Look als één van de eerste wijken waarvoor de gemeente samen met de wijk en andere partijen een gebiedsgerichte aanpak maakt, een wijkuitvoeringsprogramma.

Belang

De warmtetransitie vraagt veel van inwoners, (publieke) organisaties en (andere) gebouweigenaren. Als regisseur van de warmtetransitie heeft de gemeente een belangrijke rol om hen te betrekken bij het maken van plannen en keuzes op wijkniveau. Om ervoor te zorgen dat deze plannen ook echt uitvoerbaar zijn, is het belangrijk dat gezamenlijke acties en afspraken worden geborgd in een meerjarig programma.  Alleen dan lukt het om iedereen mee te krijgen in de warmtetransitie en de klimaatdoelstellingen te halen.

Centrale vraag

Hoe stelt de gemeente een wijkuitvoeringsprogramma op voor ’t Look dat:

-leidt tot minimaal 25% aardgasbesparing in 2030 en een aardgasvrije wijk in 2050?
-betaalbaar, haalbaar, gedragen en rechtvaardig is?

Hoe maakte onze aanpak verschil?

Met onze aanpak werken we toe naar een wijkuitvoeringsprogramma, in plaats van een wijkuitvoeringsplan. We gaan ervan uit dat we aan het einde van het traject nog niet alle antwoorden hebben, maar dat we wel kunnen zorgen voor houvast op de korte termijn & flexibiliteit op de lange termijn. We focussen ons op het schaalniveau van de wijk, maar zijn ons ervan bewust dat keuzes (of het ontbreken daarvan) op wijkniveau, implicaties hebben voor de oplossingen gemeentebreed (en vice-versa). ’t Look is de eerste wijk waarmee de gemeente aan de slag gaat, met onze aanpak zetten we de standaard voor de andere Veldhovense wijken.