Provincie Flevoland

Verkenning A6-zon

Aanleiding

Bij de verbreding van de A6 in 2017 heeft de provincie Flevoland de oproep gedaan om te verkennen of er in de bermen van de A6 duurzame energie opgewekt kan worden. In navolging daarvan onderzoekt Rijkswaterstaat samen met de gemeenten Dronten & Lelystad, het Rijksvastgoedbedrijf, netbeheerder Liander en de provincie Flevoland de mogelijkheden om langs de A6 (van aansluiting 8 tot de Ketelbrug) zonne-energie op te wekken. Deze verkenning is onderdeel van het Pilotprogramma Hernieuwbare Energie op Rijksgronden.

Belang

De energietransitie vraagt om ruimte, maar die ruimte is in Nederland schaars. Daarom is het belangrijk te zoeken naar plekken die anders onbenut blijven, zoals de bermen van een snelweg, en te verkennen hoe we die plekken kunnen gebruiken om energie op te wekken. Dat noemen we meervoudig ruimtegebruik. De Rijksoverheid wil daarnaast leren hoe zij hun grondbezit zo optimaal mogelijk kunnen inzetten, zonder daarbij in te geven op andere belangrijke aspecten als veiligheid.

Centrale vraag

Is het haalbaar om de bermen van de A6 in te zetten voor het opwekken van zonne-energie op een wijze die past bij de wensen van de weggebruikers, Rijksoverheid, netbeheerder en gemeenten en provincie?

Hoe maakte mijn aanpak verschil?

Dit project raakt meerdere afdelingen, teams en portefeuilles in Flevoland. Het gaat niet alleen om duurzame energie, maar ook mobiliteit, landschap & ruimtelijke kwaliteit en ook om natuurontwikkeling (vanwege het traject van de snelweg langs Nationaal Park Nieuw Land). Ambtelijk was het voor de provincie belangrijk dat eerdere onderzoeken in het kader van de verbreding en eerdere inzet niet tevergeefs waren geweest. Deze bracht ik daarom als randvoorwaarden in bij de verkenning. Daarnaast zorgde ik er altijd voor dat ik de vier verschillende portefeuillehouders integraal adviseerde.

Wat vindt de opdrachtgever?

Bij de provincie waarderen ze hoe ik met mijn integrale aanpak verbinding zoek tussen de verschillende teams en portefeuilles. Met name het integrale advies richting de bestuurders wordt op prijs gesteld.