Gemeente Best

Mobiliteitshubs voor een bereikbare Brainportregio

AANLEIDING

Zuidoost-Brabant groeit de komende jaren in aantallen inwoners, bezoekers, bedrijvigheid en werknemers. Dat gaat samen met een forse woningbouw- en ontwikkelopgave en vertaalt zich onder andere in een toename van het aantal verplaatsingen. De bereikbaarheid van het gebied en de doorstroming zijn belangrijke randvoorwaarden voor een gezonde Brainportregio, maar komen hierdoor onder druk te staan. Vanuit het programma ZO Slim Bereikbaar worden zes mobiliteitshubs ontwikkeld aan de randen van het stedelijk gebied van de Brainportregio.

De regionale mobiliteitshubs zijn onderdeel van een aantal slimme oplossingen. Het zijn belangrijke schakels in het nieuwe mobiliteitssysteem van zuidoost Brabant en staan niet op zichzelf. De hubs moeten in nauwe samenhang worden gezien met investeringen in de weg, hoogwaardige OV-verbindingen, de fietsinfrastructuur én met verstedelijkingsopgaven. Het gaat om een integraal mobiliteitsnetwerk dat gebruikers moet verleiden en inspireren om op een andere manier te gaan reizen.

BELANG

De mobiliteitshubs zorgen ervoor dat de gehele Brainportregio in de toekomst goed bereikbaar blijft. Het is een onderdeel van een nieuwe integrale kijk op mobiliteit. De hubs dragen bij aan het verlagen van de filedruk in Eindhoven en de omliggende gemeenten.

De gemeente Best is door haar ligging aan de rijkswegen A2 en A58 en in de directe nabijheid van Eindhoven zeer interessant voor de realisatie van een mobiliteitshub. Om die reden worden diverse mogelijke locaties nader onderzocht en uitgewerkt.

CENTRALE VRAAG

Hoe kan binnen de gemeente Best en binnen de Brainportregio de handen op elkaar gekregen worden voor de ontwikkeling van de mobiliteitshub langs de A2 in Best?

HOE MAAKT ONZE AANPAK VERSCHIL?

We koppelen de belangen van het regionale project van Brainport Smart Mobility, ZO Slim Bereikbaar goed aan de belangen van de gemeente Best. Daarbij zetten we in op een heldere afstemming tussen de regio, bestuur en de ambtelijke organisatie van Best, de provincie en andere spelers in het veld.

We zetten een duidelijk pad uit waarbij gestructureerd wordt gewerkt aan de verschillende producten. Daarbij komt onze kennis van de Brainportregio en de ervaring met ruimtelijke projecten goed van pas.