Gemeente Maasdriel

Transitievisie warmte

Aanleiding

Aardgas is als fossiele brandstof één van de boosdoeners als het gaat om klimaatverandering. Daarnaast veroorzaakt de winning van aardgas in Groningen voor veel overlast. Daarom is in het Nederlandse Klimaatakkoord afgesproken dat we in 2050 geen gebruik meer maken van aardgas in de gebouwde omgeving. Een grote opgave, want op dit moment gebruikt bijna elk huishouden nog aardgas om mee te verwarmen of te koken. De gemeente krijgt een regierol in deze zogenoemde warmtetransitie. Elke gemeente maakt daarom uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte. Met de Transitievisie Warmte geeft de gemeente aan wat de mogelijkheden zijn en hoe het proces richting aardgasvrij eruit zal zien. Ook de gemeente Maasdriel gaat hiermee aan de slag.

Belang

Met de Transitievisie Warmte geeft Maasdriel invulling aan landelijke, regionale en lokale duurzaamheidsdoelstellingen. De aankondiging dat we van het aardgas afstappen roept bij inwoners veel vragen op. Met de Transitievisie Warmte geeft de gemeente handelingsperspectief aan inwoners en ondernemers, zodat zij bijvoorbeeld weten welke investeringen in hun woning zinvol zijn richting de toekomst.

Centrale vraag

Hoe gaat Maasdriel de eerste stappen richting aardgasvrij zetten?

Hoe maakte onze aanpak verschil?

Voor ons vindt een goede Transitievisie balans tussen de wensen van inwoners, techniek en financiën, en gemeentelijke ambitie. Voor Maasdriel slaat die balans sterk uit naar de wensen van inwoners, omdat er in de gemeente geen grote collectieve mogelijkheden zijn. Een warmtenet is technisch en financieel niet haalbaar. Je kunt dus niet in één keer een grote slag slaan, zoals dat in veel steden bijvoorbeeld wel kan. Dat betekent dat inwoners en gebouweigenaren echt zelf aan de slag moeten en je als gemeente voor je resultaat afhankelijk bent van de samenleving.

Inwoners hebben we betrokken via een Storymap, een interactieve website waarop zij een vragenlijst konden invullen en zelf informatie konden opzoeken en achterlaten op digitale kaarten. Daarnaast organiseerden we ook meedenkgesprekken, waarin we ons door de inwoners laten adviseren over welke stappen de gemeente in de komende vijf jaar zou moeten nemen. Vooral de koplopers komen daar op af, maar die heb je in deze fase juist nodig omdat zij hun ervaringen kunnen delen.

Kenmerkend voor onze aanpak is dat deze niet aansluit bij de initiële opgave vanuit het Rijk. Maasdriel wijst geen startwijken aan. Er was vanuit de participatie, techniek of andere gebiedsontwikkelingen geen aanleiding om ergens eerder te starten dan in een andere wijk. In plaats daarvan zetten we gemeentebreed stappen naar aardgasvrij, die passen bij de inwoners en mogelijke alternatieven voor aardgas bij de gebouwen. Deze aanpak noemen we de gefaseerde transitie.