Gemeente Best

Best wonen in de Brainportregio

AANLEIDING

Gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) hebben te maken met forse krapte op de woningmarkt. De Rijksoverheid heeft met de Brainport regio en de provincie Noord-Brabant in april 2019 een Woondeal gesloten. Tot 2024 moeten er 27.000 woningen bijkomen en het aanbod van woningen moet ook voldoende betaalbaar zijn. De opgave voor de gemeente Best is stevig. De komende vijf jaar moeten jaarlijks 300 woningen worden gebouwd. Hoe? Dat heeft Best in het programma Versnellingsopgave Woningbouw beschreven. We spraken en schreven hier al eerder over in dit artikel.

BELANG

Twee mooie ontwikkelingen die beide bijdragen aan de woningbouwopgave in Best zijn de projecten De Boomgaard en Heuveleindseweg. In deze projecten heeft de gemeente een faciliterende rol waarin zij heldere afspraken met ontwikkelde partijen over proces en inhoud wenst vast te leggen. Dit afsprakenkader moet op korte termijn leiden tot duidelijkheid of projecten haalbaar zijn. Beide projecten vormen daarnaast een pilot om te kijken of Best qua werkwijze op een andere, slimmere en betere manier wenst te werken. Het bijzondere aan het project De Boomgaard is dat specifiek wordt bijgedragen aan woningbouwversnelling en bij het project Heuveleindseweg een maatschappelijk en milieu knelpunt wordt opgelost.

CENTRALE VRAAG

Hoe richt je het planproces in en welke afspraken leg je vast om de (versnelde) woningbouw daadwerkelijk mogelijk te maken in Best?

HOE MAAKT ONZE AANPAK VERSCHIL?

We koppelen de belangen van de gemeente en marktpartijen zo goed als mogelijk aan elkaar, maken hierover heldere afspraken en komen deze ook na. Met een intentieovereenkomst wordt het voorgaande vastgelegd, zijn de minimale projectvereisten vanuit de gemeente helder en start het onderzoek naar de haalbaarheid. Zo sluiten wij onder andere aan bij de zeven Brainportprincipes. In een periode van vier maanden onderzoekt de marktpartij de haalbaarheid van het woningbouwinitiatief. Een spannende periode. Indien haalbaar, dan sluiten we de volgende overeenkomst en werken we toe naar de ruimtelijke procedure. Onze diepgaande en actuele kennis over woningbouw(versnelling) en deze regio helpt ons om Best een duw in te rug te geven om de ambities waarheid te laten worden. Wij zetten ons Best(e) beentje voor!