Gemeente Gouda

PLAN VAN AANPAK OMGEVINGSPLAN

Aanleiding

Het omgevingsplan is een nieuw instrument en vervangt de huidige bestemmingsplannen. Met het omgevingsplan wordt via algemeen verbindende regels sturing gegeven aan de maatschappelijke opgaven en doelen uit de gemeentelijke omgevingsvisie. Bij het opstellen daarvan staat een gemeente voor veel keuzes.  Er wordt veel vrijheid gegeven in de aanpak om te komen tot een omgevingsplan, fijn, maar ook lastig.

Belang

Gemeenten zijn bij het opstellen van een omgevingsplan verplicht om een integrale afweging te maken van de regels. Het is de bedoeling dat die afweging niet alleen plaats vindt vanuit het perspectief van de ruimtelijke ordening, maar ook vanuit het perspectief van gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. Bij het maken van regels in het omgevingsplan staat dus niet langer alleen een ruimtelijke onderbouwing centraal, maar een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Maar hoe doe je dat? Hoe kom je tot een evenwichtig omgevingsplan?

Centrale vraag

Hoe kom je tot een integraal afgewogen, gedragen en volledig Omgevingsplan voor 2030?

Hoe maakte onze aanpak verschil?

  1. Leren en experimenteren: Pilot als vooruitgeschoven post
  2. Werk met Werk’ maken
  3. (Her)gebruiken wat werkt en doorbouwen op eerder gemaakt keuzes
  4. Goed faseren en afbakenen

Bekijk hier de infographic over onze aanpak.