Woningbouwversnelling

Door onder andere hoge bouwkosten, stikstofproblematiek en trage procedures loopt de woningbouwproductie achter. Tegelijkertijd neemt de vraag en daarmee het woningtekort sterk toe. De urgentie voor woningbouwversnelling is dan ook groot.

Bij BEECKK werken we sinds 2007 aan woningbouwversnelling. De afgelopen jaren hebben we, op basis van onze ervaring en gesprekken met gemeenten, een visie op woningbouwversnelling ontwikkeld. In ons online digitale magazine, BEECKK’s Blik op Bouwen, lichten we deze visie toe en hebben we de belangrijkste uitkomsten uit onze gesprekken met gemeenten gebundeld.

Lees BEECKK’s Blik op Bouwen hier.

Heeft jouw gemeente ook de noodzaak tot woningbouwversnelling? Wij helpen je hierbij.

Onze Aanpak

De aanpak van BEECKK Ruimtemakers richt zich op vier pijlers gebaseerd op onze kennis van en ervaring met woningbouwprogrammering en -projecten en projectmatig werken.

Stap 1: Inzicht in de projecten

We bekijken de lopende projecten en projecten die nog in de pijplijn zitten. Door gesprekken met onder andere projectleiders zetten we projecten uit in de tijd. We definiëren verschillende projectfasen, mijlpalen en risico’s. Ook zorgen we voor inzicht in de projectfinanciën.

Stap 2: Prioriteren en programmeren

De informatie uit stap 1 presenteren we op een overzichtelijk totaalbeeld. We onderzoeken voor welke projecten versnelling mogelijk is en maken een prioritering. Om tegenvallers of vertraging op te vangen hanteren we 30% overcapaciteit. We monitoren de voortgang in de projecten met de woningbouwmonitor die we zelf hebben ontwikkeld. Daarmee hebben we de mogelijkheid om tussentijds bij te sturen.

Stap 3: Structureren projectorganisatie

Als na stap 1 en 2 de inhoud staat, verleggen we onze aandacht naar de organisatie zodat deze zelf in staat is de versnelling te bewerkstelligen. Daarvoor richten we een stuurgroep in met de bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgevers, een regieteam, en we organiseren een projectleidersoverleg. Hierin werken we vanuit het gedachtengoed van projectmatig creëren. Tot slot coachen wij de projectleiders bij hun projecten.

Stap 4: Extra ondersteuning bieden (optioneel)

Als uit de voorgaande stappen blijkt dat de beschikbare capaciteit onvoldoende is om de versnelling te bewerkstelligen kunnen wij projectleiders aanbieden om een aantal projecten op te pakken.

Uiteraard stemmen wij deze aanpak af op de specifieke vraag en behoeften van opdrachtgevers. Daarbij is het mogelijk meer focus op bepaalde onderdelen uit onze aanpak te leggen, afhankelijk van uw specifieke doelen.

Wij hebben veel ervaring met het begeleiden van gemeenten in het verkrijgen van inzicht in hun woningbouwopgave en projectorganisatie. Daarvoor hebben wij instrumenten ontwikkeld die u helpen inzicht te krijgen in de opgave, het programma, de risico’s, de planning, de financiën en u ook helpen prioritering in projecten aan te brengen. Deze instrumenten zijn op project- en programmaniveau te gebruiken.

Subsidiemogelijkheden

In onze advisering richting gemeenten nemen we zowel landelijke als provinciale subsidiemogelijkheden mee. Zo kan een project de noodzakelijke extra middelen krijgen, waarbij ook ruimte omstaat om de bespaarde middelen in te zetten in andere projecten.

De provincie Gelderland heeft een subsidieregeling inhuur externe capaciteit op basis van cofinanciering. Voorwaarde is dat extra capaciteit een knelpunt in versnelling kan oplossen en dat het project voor 2025 start.

Gemeenten in Noord-Brabant kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van de provincie voor extra ambtelijke capaciteit om woningbouwplannen versneld uitvoeringsgereed te maken. Het gaat dan om inhuur van capaciteit in de voorfase van woningbouwplannen.

Zuid-Holland werkt met een flexpool, genaamd de Vliegende brigade. De brigade levert gerichte menskracht voor concrete knelpunten.

Woningbouwimpuls

Landelijk heeft de Rijksoverheid een woningbouwimpuls subsidieregeling in het leven geroepen om de bouw van woningen te versnellen. De regeling loopt tot en met 31 december 2023. Er worden jaarlijks meerdere tranches opengesteld waar gemeenten zich kunnen inschrijven.

Bij de aanvraag moet voldaan worden aan 7 voorwaarden:
1. Uw aanvraag heeft betrekking op een afgebakend projectgebied.
2. Binnen het projectgebied worden ten minste 500 woningen toegevoegd. Voor gemeenten die in een regio liggen met minimaal 75% kleine gemeenten (< 50.000 inwoners), geldt een minimum van 200 woningen.
3. De realisatie van het project is nog niet begonnen. De bouw van de eerste woningen start binnen 3 jaar en de bouw van de laatste woningen start binnen 10 jaar na toekenning.
4. Uw project kent een aantoonbaar publiek financieel tekort.
5. De maatregelen die leiden tot het publiek tekort zijn publieke investeringen die voor woningbouw noodzakelijk zijn.
6. Medeoverheden moeten ten minste 50% van het publiek financieel tekort dekken.
7. Minimaal 50% van de woningen zijn betaalbare woningen.

Verder moet u ook het effect en noodzaak van het woningbouwproject, risico’s, ruimtelijke onderbouwing, relatie met provinciaal beleid en samenwerking marktpartijen inzichtelijk maken. Het is daarom van belang dat u met een stevige propositie én goede onderbouwing komt. Met onze aanpak komt u tot een goed opgebouwde aanvraag.

Meer weten? 

Neem contact op met Sjoerd (sjoerdw@beeckk.com of 06 40382542).